تبلیغات
عشق یعنی زندگی - ...اشکهایم

عشق یعنی زندگی

ID LINE:Hamid Reza 0263 فقط اد کنید instagram:hamidreza_0263

...اشکهایم

اشـــــــــــکهایم

 دفتـــــــــــردلتنگـــــ ــــــیهایـــــــــــم راخیـــــــــــس میـــــــــــکـــــــــــ ندهـــــــــــرشب...


اینهـــــــــــاکــــــــ ـــه می بینیـــــــــــد دلـــــــــــنوشته های خیس

روزهـــــــــــاوشبهـــــ ــــــای تکـــــــــــراری من است...

بااینهـــــــــــاعاشقـــ ــــــــی مـــــــــــیکنــــــــــ ـم
پایان


[ شنبه 17 اسفند 1392 ] [ 10:34 ] [ حمیدبی غم......علیرضا علیزاده ] [ نظرات() ]