تبلیغات
عشق یعنی زندگی - دوست داشتن پر دلیل

عشق یعنی زندگی

ID LINE:Hamid Reza 0263 فقط اد کنید instagram:hamidreza_0263

دوست داشتن پر دلیل

هیــــــچ گاه دوســــت داشــــتن هــــایِ پــــر دلیـــــل را

دوســـــت نــداشتـــه ام

مثلــا ایــــن ها که می گـــویــــنـــد

عاشــــقِ چشــــمانـــش شدم . . .

یا دیگـــــری می گـــویــد

عاشـــــقِ شــانــــه هـــایــــش . . .

یــا چــه می دانــم هرچـــه!

اصلــا معنـــی نــدارد

وقتـــی کســـی می گویـــد چـــرا دوستــــش داری؟

بایـــد نگـــاهـــش کنـــی

لبــخــــــنــد بــزنــی

و بگـــویـــی

چـــــون

دوســــتـــــش دارمـــ


پایان[ پنجشنبه 15 اسفند 1392 ] [ 14:21 ] [ حمیدبی غم......علیرضا علیزاده ] [ نظرات() ]